หนังสือเสมือนจริงเรื่อง วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

               เราบัญญัติโลก เหตุให้เกิดโลก ความดับโลก ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับโลก                                                           ในกายอันยาววาหนึ่ง มีสัญญา มีใจครอง 

                  เป็นพุทธวจนอันแสดงถึงพุทธอัจฉริยะแห่งพระพุทธองค์

                      ในความสำนึกซาบซึ้งยิ่งของหลวงพ่อโก้ อนาลโย                    

                                               ความในใจผู้จัดทำ

          เว็บนี้ไม่มีความประสงค์จะส่งเสริมชื่อเสียงของตัวเองหรือของผู้ใด
            มีเพียงแค่แนะนำให้ท่านสาธุชนเข้าไปอ่านบทความอันมีประโยชน์
             ในเชิงธรรมที่มีผู้เผยแพร่อยู่ก่อนแล้วในเว็บไซต์ต่างๆเท่านั้น                                       

                             คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน


                        หน้าfacebookของเว็บธรรมคัดสรร


          หน้าfacebookน้ำมันพญางิ้วดำกำลังหทัยเพื่อต่อบุญ

                               

           หากท่านอยากทราบว่าเหล่าพระเถระผู้มีชื่อเสียง

           ที่มีลูกศิษย์นับแสนนับล้านคนพูดถึงในหลวงอย่างไร

                                       คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

                            พระเถระผู้มีชื่อเสียงพูดถึงในหลวง


        หากท่านอยากทราบว่าเหล่าพระเถระทั้งหลาย

        ที่มีลูกศิษย์นับแสนนับล้านคนพูดถึงพระนิพพานอย่างไร

                                  คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

พระนิพพานจากคำพระสุปฏิปันโน

ผู้มีชื่อเสืยง 

          หากท่านอยากทราบว่าจะคิดอย่างไรในเรื่องนรกและสวรรค์

         จึงจะเป็นเหตุเป็นผลที่ตัวท่านสามารถยอมรับใด้อย่างแน่นอน


                                     คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

ความคิดแบบสมเหตุสมผลในเรื่องนรกและสวรรค์ 

       

  หากท่านอยากทราบว่าท่านจะทำอย่างไรถ้าคนไกล้ชิดของท่านป่วยหนัก

                                                   

                                      คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

                                                         

มีโรงพยาบาลหลายแห่งตอบรับระบบนี้

           หากคนใกล้ชิดของท่านป่วยเป็นมะเร็งและท่านต้องการทางเลือกที่มากขึ้น                                                    

                                   คลิกด้านล่างเพื่ออ่าน

         

                                                     

    หากท่านอยากทราบว่าท่านจะเพิ่มศักยภาพให้กับจิตของท่านอย่างไร

                    


     คลิกที่ด้านล่างเพื่ออ่านหนังสือเสมือนจริง

การทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

พระธาตุหลวงปู่มั่น


หากท่านอยากหาแนวทางปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจ

โดยครูบาอาจารย์ที่ควรแก่การเคารพเลือมใส  

  พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

       ธรรมคัดสรรโดย หลวงพ่อโก้ อนาลโย

                    คลิกที่นี่ธรรมคัดสรรตอนที่ 1
                    คลิกที่นี่ธรรมคัดสรรตอนที่ 2
                    ลิกที่นี่ธรรมคัดสรรตอนที่ 3
                    คลิกที่นี่ธรรมคัดสรรตอนที่ 4 บทสรุป

      หากท่านอยากทราบว่าคนที่สร้างตัวมาจากสองมือเปล่าๆ
      จนมีเงินหมุนเวียนนับล้านเขาไปหาวิธีการมาจากเว็บไหน

      โครงการแบ่งปันความรู้สู่ความร่ำรวยเพื่อเสริมสร้างบุญบารมี


     ขอประกาศแก่ท่านสาธุชนที่มีใจเมตตาและมีความสำเร็จในชีวิตแล้ว
     หากท่านมีความประสงค์จะทำบุญร่วมกับทางเว็บ

    ขอให้นำบุ๊กมาร์กเว็บที่ให้ความรู้อันสำคัญกับท่าน
    ส่งมาลงกับทางเว็บเพื่อเผยแพร่กับบุคคลทั้งหลาย
    เพื่อให้เขาใด้รับความสำเร็จเช่นเดียวกับท่าน

      หลวงพ่อโก้ อนาลโย   ประธานโครงการ

บุ๊กมาร์กเว็บที่มีผู้ใด้บริจาคแล้า

สู่ความสำเร็จ 1


สู่ความสำเร็จ 2


สู่ความสำเร็จ 3สู่ความสำเร็จ 4


สู่ความสำเร็จ 5


สู่ความสำเร็จ 6


สู่ความสำเร็จ 7


สู่ความสำเร็จ 8


สู่ความสำเร็จ 9