หนังสือเสมือนจริงเรื่อง วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

หลวงตาเกตุ วัณณโก 

ศิษย์หนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นบวชให้ จากซ้าย : 

พระราชพุทธิมงคล 

(หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร),

พระพุทธพจนวราภรณ์

 (หลวงปู่จันทร์ กุสโล), 

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม,

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 

และหลวงปู่เกตุ วณฺณาโก 

[หมายเหตุ : หลวงปู่เกตุ วณฺณาโก 

เป็นสัทธิวิหาริกรูปเดียว

ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 

เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทให้]