หนังสือเสมือนจริงเรื่อง วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

พระนิพพานจากคำพระสุปฏิปันโน

ผู้มีชื่อเสืยง

พระธาตุหลวงปู่มั่นเสียงอ่านหนังสือ 

: วิธีทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

 เล่าโดย 

พระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน

 คลิกเพื่อเข้าเว็บ หลวงตาเกตุ วัณณโก 

ศิษย์หนึ่งเดียวที่หลวงปู่มั่นบวชให้ จากซ้าย : 

พระราชพุทธิมงคล 

(หลวงปู่ทองบัว ตนฺติกโร),

พระพุทธพจนวราภรณ์

 (หลวงปู่จันทร์ กุสโล), 

หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม,

หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร 

และหลวงปู่เกตุ วณฺณาโก 

[หมายเหตุ : หลวงปู่เกตุ วณฺณาโก 

เป็นสัทธิวิหาริกรูปเดียว

ที่ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต 

เป็นพระอุปัชฌาย์ทำการอุปสมบทให้]


คลิกที่นี่เพื่ออ่าน พระอริยเจ้าผู้มีชื่อเสียงพูดถึงในหลวง